Movement Leszno - Informacje organizacyjne

известные картины и новости из мира искусства

Zakończyła się pre rejestracja biletów oraz darmowego transportu.

Miejsce odjazdu to przystanek autobusowy przy hotelu Sułkowski.

W każdy z dni autobus z Boszkowa wyjeżdża o godzinach 18.30 i 20.30, godziny powrotu to 03 i 05.15. Pragniemy nadmienić, że obie sceny zamykają się o godzinie 03, natomiast w godzinach 03-05 odbędzie się after party wewnątrz sali koncertowej-każdego dnia.

Tych, którzy nie zdążyli się zarejestrować informujemy, iż teren imprezy mieści się w sąsiedztwie dworca PKP. Ul. Przemysłowa 20, to miejsce w którym spotkamy się w weekend 14 i 15 sierpnia. Trasa piesza zajmuje niespełna 15 minut, co jest bardzo wygodne w kontekście podróży pociągiem.

Pociąg z Boszkowa do Leszna w oba dni wyjeżdża o godzinach 17.54 oraz o 20.46. Kurs powrotny wyrusza z Leszna o godzinie 5.08. Tak wygląda rozkład PKP zarówno w piątek jak i na sobotę.

Wejście na teren imprezy będzie podzielone na 2 sektory: dla posiadaczy biletów oraz dla tych, którzy dokonali pre rejestracji bądź chcą zakupić bilet w kasie. To wejście będzie przeznaczone także dla osób z konkursów.

Cena biletów w kasie 70 zł. Wejście na teren imprezy przyspieszy okazanie biletu w formie fizycznej (wydrukowane). Będzie także dostępny czytnik do skanowania telefonów.

Dla tych, którzy nie zdążyli dokonać pre rejestracji biletów w wyznaczonym czasie przygotowaliśmy pulę biletów, która będzie dostępna w kasie. W przypadku przekroczenia limitu będzie obowiązywała zasada 1 za 1. Jedna osoba opuszcza teren imprezy, jedna wchodzi w jej miejsce.

Każdy kto posiada bilet z Euforia Festival otrzyma voucher opiewający na kwotę 30 zł (do wykorzystania na naszych eventach, ważny do końca 2021 r.) oraz żetony o wartości 50 zł do wykorzystania na terenie imprezy jako rekompensatę za wykorzystanie biletów na imprezie Movement.

Na terenie imprezy płatność będzie odbywała się gotówką, kartą oraz żetonami (rekompensata dla posiadaczy biletów z festiwalu Euforia).

Bramy każdego dnia otwierane będą o godzinie 18.30

Oto jak prezentuje się Time-Table.

14 sierpnia:

Main Stage

18.30-19 warmup

19-20 Gusto

20-21 Blue Silence

21-22 Alex

22-23 Nifra

23-00 Oliver Smith

00-01 Davey Asprey

01-02 Indecent Noise

02-03 onTune

Techno Stage

19-21 Cocolino

21-23 Siasia

23-01 Carla Roca

01-03 Peter Fern

After party wewnątrz klubu

03-05 Indecent Noise Techno Set

15 sierpnia

Main Stage

19-20 Smart

20-21 Alex

21-22 Robbie Seed

22-23.15 Ilan Bluestone

23.15-00.30 Reorder

00.30-01.30 onTune & Blue Silence

01.30-02.30 Morten Granau

02.30-03 ?

Techno Stage

19-20.30 Duss

20.30-22 Malvee

22.30-00.45 Siasia

00.45-03 Lucca

After Party wewnątrz klubu

03-05 Siasia

Godziny setów Duss oraz Morten Granau podyktowane są godzinami lotów/występów.

Na terenie imprezy będą dostępne strefy gastro oraz chillout (leżaki), plaża oraz wnętrze klubu gdzie będzie dostępny bar oraz wygodne sofy.

Na terenie imprezy będzie dostępny alkohol wysokoprocentowy.

W klubie będzie dostępna płatna szatnia, 5 zł za żeton.

Poniżej dostępny jest regulamin imprezy.

Każdy kto dokona zakupu biletu w kasie zobowiązany jest do przekazania organizatorowi załączonego oświadczenia —-> Oświadczenie uczestnika (156 pobrań)

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie koncertu Movement.
2. Organizator zapewnia prawidłowy przebieg Wydarzenia. W szczególności odpowiada on za zgodność Wydarzenia z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066).
3. Promotorem Wydarzenia jest Stara Gazownia sp.c.
4. Zadaniem Promotora jest zapewnienie prawidłowej komunikacji Wydarzenia oraz jego koordynacja.
5. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez Organizatora, Promotora służb porządkowych lub służb informacyjnych, w tym pracowników ochrony. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Sprzęt obsługujący Wydarzenie, będący w gestii Organizatora, jest wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia jego wygodne i bezpieczne użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania porządku i zasad bezpieczeństwa, a w szczególności do respektowania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz przepisów prawa karnego, prawa wykroczeń i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066).
8. Każdy Uczestnik przed wejściem na teren Wydarzenia zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną koronawirusem SARS-COV-2 oraz że nie przebywa na tzw. kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Formularz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej zostanie przesłany Uczestnikowi w formie elektronicznej lub udostępniony w wersji fizycznej w dniu organizacji Wydarzenia. W zależności od formy przekazania przez Organizatora Uczestnikowi formularza z oświadczeniem, Uczestnik jest zobowiązany wypełnić i przesłać Organizatorowi przekazać Organizatorowi własnoręcznie podpisany formularz.
9. Prawo wstępu na Wydarzenie mają osoby, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w pkt 8 Regulaminu oraz posiadające jeden z następujących dokumentów:
A. zaproszenie dla gościa, wydane przez Organizatora oraz Promotora
B. znajdują się na liście gości stworzonej przez Organizatora oraz Promotora Wydarzenia
Przy wejściu na Wydarzenie, ww. dokumenty mogą podlegać wymianie na identyfikatory, wydane przez prowadzącego Organizatora, mające postać opasek na rękę lub inną.
C. posiadają bilet wstępu upoważniający do uczestnictwa w w/w Wydarzeniu.

10. Uczestnicy mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość, zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.
11. Służby porządkowe, informacyjne lub ochroniarskie oraz Promotor Wydarzenia podczas wpuszczania Uczestników na Wydarzenie, mogą zażądać od osoby wchodzącej na teren Wydarzenia, okazania dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.
12. Liczba uczestników Wydarzenia nie jest większa niż 1 osoba na 5 m2. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób. Wymogu zachowania odstępu 1,5 m nie stosuje się do osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących oraz Uczestników, którzy uczestniczą w Wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
13. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, służące zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2, takie jak: maski, maseczki, chusty, odzież ochronna czy przyłbice ochronne. Maseczki będą dostępne odpłatnie na terenie imprezy w specjalnie przygotowanym stoisku.
14. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania w czasie trwania Wydarzenia ust i nosa za pomocą materiałów, o których mowa w pkt 13 Regulaminu, chyba że zachowają co najmniej 2 m odstępu od pozostałych Uczestników Wydarzenia.
15. Wymagania z pkt 13 Regulaminu odnoszą się również do Uczestników zgromadzonych przed miejscem Wydarzenia, oczekujących na wstęp na teren Wydarzenia.
16. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania porządku i bezpieczeństwa na miejsce Wydarzenia, w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren Wydarzenia i przynoszenia na tereny przyległe:
A. broni, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcuchów,
B. alkoholu (za wyjątkiem tego zakupionego na terenie Wydarzenia),
C. niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi,
D. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, świec dymnych,
E. laserów,
F. środków odurzających i substancji psychotropowych,
G. środków trujących i promieniotwórczych,
H. płynów łatwopalnych,
I. wszelkich opakowań szklanych, metalowych oraz plastikowych,
J. wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu.
17. Uczestnik wydarzenia zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do organizatora związanych z potencjalnym zakażeniem podczas trwania wydarzenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.

Dodatkowo wprowadza się zakaz:
A. niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury,
B. prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Wydarzenia,
C. wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczonych jako „Zakaz Wstępu”,
D. rzucania jakimikolwiek przedmiotami na terenie Wydarzenia,
E. palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.
19. Organizator, służby porządkowe lub ochroniarskie są uprawnione do:
A. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia,
B. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
C. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób uczestniczących w Wydarzeniu, w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione,
D. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu, na którym odbywa się Wydarzenie,
E. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
20. Służby porządkowe lub ochroniarskie są uprawnione do:
a. odmowy wstępu na Wydarzenie oraz uczestniczenia w nim:
A. osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
B. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 17 Regulaminu,
C. osobom, które nie złożyły oświadczenia, o którym mowa w pkt 8 Regulaminu,
D. osobom znajdującym się w posiadaniu przedmiotów wymienionych w pkt 16 Regulaminu,
E. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
F. osobom nie posiadającym ważnego dokumentu lub identyfikatora uprawniającego do wstępu na Wydarzenie, o którym mowa w pkt 9 Regulaminu.
b. usunięcia z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się Wydarzenie.

21. Czynności podejmowane przez służby porządkowe lub ochroniarskie, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
22. Naruszenie przez Uczestnika Wydarzenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności wynikające z nieprzestrzegania zasad ochrony osobistej przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2, w efekcie którego Organizator zostanie pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności, powodować będzie powstanie po stronie Organizatora roszczenia zwrotnego o zapłatę równowartości poniesionej szkody względem Uczestnika, którego działanie lub zaniechanie doprowadziło do powstania odpowiedzialności Organizatora.
23. Uczestnik Wydarzenia odpowiada za szkody powstałe w czasie trwania Wydarzenia ze swojej winy jak i z winy osoby, nad którą w czasie trwania Wydarzenia sprawował opiekę.

24. Zaproszenie oraz zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na Wydarzenie. Podczas wydarzenia nie ma możliwości wielokrotnego wchodzenia i wychodzenia z terenu wydarzenia.
25. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia mogą być narażone na uszkodzenie słuchu ze względu na znaczne natężenie dźwięku. Ponadto, podczas Wydarzenia Uczestnicy znajdować się mogą w strefie działania silnego oświetlenia, w tym działania świateł stroboskopowych. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są w szczególności kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. Uczestnicy Wydarzenia poprzez przystąpienie do udziału w Wydarzeniu przyjmują powyższe do wiadomości i uczestniczą w nim, w tym zakresie na własne ryzyko.
26. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.

27. Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia w rozumieniu RODO jest Stara Gazownia sp.c. Dane osobowe w związku z panującym stanem epidemii koronawirusa SARS-COV-2 przetwarzane są w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d w zw. z art. 9 ust. 2 lit. c oraz i RODO), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e w zw. z art. 9 ust. 2 lit. g oraz i RODO), w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z art. 9 ust. 2 lit. g oraz i RODO). Odbiorcami danych osobowych mogą być: firmy zapewniające wsparcie IT dla Organizatora, organy publiczne, co do których istnieje obowiązek udostępniania danych, oraz odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne. Organizator nie przekazuje danych Uczestników poza teren Polski, Unii Europejskiej, EOG. Dane osobowe, zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu przechowywane będą przez okres 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia, a następnie trwale usunięte lub zniszczone. Uczestnikowi przysługuje:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. prawo do usunięcia danych,
d. prawo ograniczenia przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f. prawo do przenoszenia danych,
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, lecz niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu uniemożliwia realizację zaproszenia i wstęp na Wydarzenie. Pozyskane przez Organizatora dane nie służą do profilowania Uczestników ani do podejmowania zautomatyzowanych działań.

28. Przystąpienie do udziału w Wydarzeniu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.