Bilety na Sensation Poland 2018!

известные картины и новости из мира искусства

sensation poland white 2018 black bilety cena vip super kup buy cost price prize wlotki abilet 4clubbers

Legendarna marka Sensation powraca po ośmiu latach do Polski! Wydarzenie odbędzie się 13 października w nowoczesnej Arenie w Gliwicach.

Na tę chwilę ogłosiliśmy pierwszą gwiazdę, jaką jest Fedde le Grand. Następne nazwiska będziemy ogłaszać sukcesywnie do czerwca, kiedy poznacie pełen line-up, ale już dziś ujawnimy o godzinie 19:00 kolejnego, legendarnego artystę związanego z muzyką trance, który zaprezentuje swój classic set. Dobrą wiadomością dla Was jest również fakt, że na naszej edycji wystąpi aż ośmiu DJów (wynegocjowaliśmy specjalne warunki na naszą edycję, gdyż w standardzie jest ich sześciu). Podział muzyczny prezentuje się następująco: trzech DJów związanych z muzyką trance, trzech z house, rezydent marki Sensation i DJ support z Polski. Największe gwiazdy dopiero przed Wami! Bądźcie gotowi! :)

Sprzedaż biletów rozpocznie się już dziś o 20:00 na stronie Wlotki.pl!
Poniżej prezentujemy ceny oraz specyfikacje konkretnych rodzajów biletów.

Sensation Ticket Standard:
Są to podstawowe bilety, które zapewniają wstęp na płytę oraz sektory siedzące.

- Super promocyjna i ograniczona I PULA: 199 zł, dostępna na wlotki.pl,

- II ograniczona PULA: 219 zł, dostępna we wszystkich bileteriach,

- III PULA: 239 zł, dostępna we wszystkich bileteriach,

Kolejne pule będą uruchamiane automatycznie w wyższej cenie po wyprzedaniu poprzednich.

UWAGA! Cena biletu zawiera podatek VAT 8%, prowizję bileterii oraz opłaty za prawa autorskie ZAIKS i inne.
_______________

Sensation Golden VIP
- I pula: 550 zł,

- II PULA: 600 zł.
Kolejne pule będą uruchamiane automatycznie w wyższej cenie po wyprzedaniu poprzednich.

Dla bardziej wymagających przygotowaliśmy specjalne zaproszenia Sensation Golden Vip. Jeśli chcesz poczuć się wyjątkowo to właśnie dla Ciebie jest ta oferta! Bilety upoważniają do dostępu do specjalnie wydzielonych dwóch stref Sensation Golden VIP, pierwszej z dobrym widokiem na scenę wraz z miejscami siedzącymi oraz drugiej gastronomicznej, a w niej zapewniamy:

- bezpłatne napoje energetyczne (ilość ograniczona),

- bezpłatne napoje chłodzące (ilość ograniczona),

- bezpłatne piwo (ilość ograniczona),

- ciepłe i zimne przekąski (ilość ograniczona),

Ponadto bilet Sensation Golden VIP zapewnia każdemu posiadaczowi:

- osobne wejście - Golden Ticket,

- osobną bezpłatną szatnię,

- osobne toalety.

Osoby, które kupią ten rodzaj biletu otrzymają od nas dodatkowo:

- kompilację Sensation Poland 2018 w formie płyty CD,

- kolekcjonerski White BOX,

- opiekę managera strefy Golden VIP.

Kolejne gratyfikacje, atrakcje i udogodnienia podane będą wkrótce.

Cena biletu zawiera podatek VAT 8%, prowizję bileterii oraz opłaty za prawa autorskie ZAIKS i inne.
___________________

Sensation De Luxe Super VIP
- I PULA: 800 zł,

- II Pula: 850 zł.

Kolejne pule będą uruchamiane automatycznie w wyższej cenie po wyprzedaniu poprzednich.

Dla najbardziej wymagających uczestników przygotowaliśmy specjalne SUPER VIPY, które pozwolą w sposób niezwykły przeżyć Sensation. Bilety Sensation De Luxe Super VIP dająupoważniają do dostępu do specjalnie wydzielonych dwóch stref: Sensation De Luxe Super VIP pierwszej na przeciwko sceny, z bardzo dobrym widokiem na płytę wraz z miejscami siedzącymi oraz drugiej gastronomicznej z dobrym widokiem na scenę, a w niej:

- bezpłatne napoje energetyczne bez ograniczeń,

- bezpłatne napoje chłodzące bez ograniczeń,

- bezpłatne piwo bez ograniczeń,

- szwedzki bufet dostępny w trakcie całej imprezy,

Ponadto bilet Sensation De Luxe Super VIP zapewnia każdemu posiadaczowi:

- osobne wejście - De Luxe Super VIP,

- osobną bezpłatną szatnię,

- osobne toalety,

- kompilację Sensation Poland 2018 w formie płyty CD,

- kolekcjonerski White BOX,

- opiekę managera strefy De Lux Super VIP.

Kolejne gratyfikacje, atrakcje i udogodnienia podane będą wkrótce.

Cena biletu zawiera podatek VAT 8%, prowizję bileterii oraz opłaty za prawa autorskie ZAIKS i inne.

Uwaga, liczba biletów ograniczona!

_________________

SENSATION PRIVATE SKY BOX-y

Te specjalne bilety dostępne będą w sprzedaży od 13 czerwca . Sprzedaż prowadzona będzie przez dedykowanego agenta. Więcej informacji wkrótce.

______________________________________________________________________-

[ENG] Legendary brand Sensation returns after eight years to Poland! The event will take place on October 13 in the modern Arena in Gliwice. At this point we announced the first star, Fedde le Grand.
The next names will be announced successively until June, when you will know the full line-up, but today we will reveal at 7:00 the next, legendary artist associated with trance music, who will present his classic set. The good news for you is also the fact that on our edition there will be up to eight DJs (we have negotiated special conditions for our edition, as there are six of them in the standard). The musical division is as follows: three DJs related to trance music, three from house, a resident of Sensation and DJ support from Poland. The biggest stars are just ahead of you! Be ready!

Ticket sales will start today at 20:00 on the website: Wlotki.pl!
Below we present prices and specifications of specific types of tickets.
____________
Sensation Ticket Standard:
These are the basic tickets that provide access to the arena plate and seating sectors.
- Super promotional and limited I wave: 199 PLN, available at wlotki.pl,
- II limited Wave: PLN 219, available in all ticket offices,
- III Wave: PLN 239, available in all ticket offices,


Subsequent waves will be run automatically at a higher price after selling out previous ones.

WARNING! The ticket price includes 8% VAT, a stationery fee and ZAIKS and other copyright fees.

_____________


Sensation Golden VIP
- I wave: PLN 550,
- II wave: 600 PLN

Subsequent waves will be run automatically at a higher price after selling out previous ones.

For more demanding we have prepared special Invitation Golden Vip invitations. If you want to feel special, this offer is for you! Tickets entitle you to access specially designated two zones Sensation Golden VIP, the first with a good view of the stage along with seating and second gastronomic, and in it we provide:

- free energy drinks (limited number),

- free cooling drinks (limited number),

- free beer (limited number),

- hot and cold snacks (limited number),

In addition, the Sensation Golden VIP ticket provides each holder with:

- separate entrance - Golden Ticket,

- a separate free changing room,

- separate toilets.

People who buy this type of ticket will also receive from us:

- compilation of Sensation Poland 2018 in the form of a CD,

- White collector BOX,

- care of the Golden VIP zone manager.

Further payments, attractions and amenities will be provided soon.

The ticket price includes 8% VAT, a stationery fee and ZAIKS and other copyright fees.
_________________


Sensation De Luxe Super VIP
- I wave: PLN 800,
- II Wave: 850 PLN

Subsequent pools will be run automatically at a higher price after selling out previous ones.

For the most demanding participants we have prepared a special SUPER VIP, which will allow you to experience Sensation in an amazing way. The Sensation De Luxe Super VIP tickets give you access to specially separated two zones: Sensation De Luxe Super VIP first in front of the stage, with a very good view of the plate along with seating and another gastronomic with a good view of the stage, including:

- free energy drinks without restrictions,

- free cooling drinks without restrictions,

- free unlimited beer

- Swedish buffet available throughout the event

In addition, the Sensation De Luxe Super VIP ticket guarantees each holder:

- separate entrance - De Luxe Super VIP,

- a separate free changing room,

- separate toilets

- compilation of Sensation Poland 2018 in the form of a CD,

- White collector BOX,

- care of the De Lux Super VIP zone manager.

Further payments, attractions and amenities will be provided soon.

The ticket price includes 8% VAT, a stationery fee and ZAIKS and other copyright fees.

Note, the number of tickets is limited!
_______________

SENSATION PRIVATE SKY BOX

These special tickets will be available for sale from June 13. The sale will be carried out by a dedicated agent. More information soon.